پمپ ها مستغرق
مقالات پمپ

پمپهای مستغرق ونکاتی که بایدبه آن توجه کرد

پمپ های مستغرق از پمپ های سانترفیوژ هست که درون سیال قرار می گیرد و اشکالات و خرابی