کفکش چیست
مقالات پمپ

کفکش چیست و نکاتی که باید به آن توجه کرد

کفکش ها زیر مجموعه پمپ های مستغرق بوده که عموما جهت پمپاژ آب و سیالاتی که از نظر فیزیکی و شیمیایی نزدیک به آب باشند استفاده میشود